• מדיניות ביטול/שינוי של שירותי כבודה, הושבה ומזון

  מחיר כרטיס הטיסה, בטיסת 6H אינו כולל שירותי הטסת כבודה, אינו כולל בחירת מושב במטוס, אינו כולל ארוחות במהלך הטיסה.
  באפשרות הנוסע להוסיף איזה מהשירותים שלעיל בתשלום נוסף ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

   
  כבודה:
  נוסע יוכל לרכוש שירותי הטסת כבודה בטיסה שאינה כוללת שירות זה, בשלב ההזמנה, בכל שלב לאחר ביצוע ההזמנה ועד שלב הרישום לטיסה, על בסיס מקום פנוי בתא המטען ובשים לב לכך שעלולים לחול שינויים במחיר הטסת הכבודה לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת התעופה.
  כל שינוי שיתבצע לאחר הוספת השירות לכרטיס הטיסה, יהיה כפוף לתנאי הביטול בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן"), כמפורט להלן
  במקרה שההזמנה אינה נופלת תחת ההגדרות והתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, יחויב נוסע שיבקש לבטל את השירות בדמי ביטול לפי הפירוט הבא:
   
  •           עד 8 ימים לפני מועד מתן השירות -  דמי ביטול בגובה של 50% מעלות השירות.
  •           פחות מ- 8 ימים לפני מועד מתן השירות -  דמי ביטול בגובה של 100% מעלות השירות.
   
  הושבה:
  נוסע יוכל לרכוש שירותי הושבה בטיסות ישראייר בקוד H6, בכל שלב לאחר ביצוע ההזמנה ועד שלב הרישום לטיסה, כך שתהיה לו האפשרות לבחור מושב מבין המושבים שנותרו פנויים בעת הוספת השירות, ובשים לב לכך שהמחירים עשויים להשתנות בהתאם לסוג המושב, מיקומו במטוס ומועד ביצוע ההזמנה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת התעופה.
  כל שינוי שיתבצע לאחר הוספת השירות לכרטיס הטיסה, יהיה כפוף לתנאי הביטול בחוק הגנת הצרכן כמפורט להלן.
  במקרה שההזמנה אינה נופלת תחת ההגדרות והתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, יחויב נוסע שיבקש לבטל את השירות בדמי ביטול לפי הפירוט הבא:
   
  •           עד 8 ימים לפני מועד מתן השירות -  דמי ביטול בגובה של 50% מעלות השירות.
  •           פחות מ- 8 ימים לפני מועד מתן השירות -  דמי ביטול בגובה של 100% מעלות השירות.
   
  ככל שהשינוי יתבצע בטווח של  פחות מ-21 ימי עסקים לפני מועד הטיסה, יחויב הנוסע בתשלום התמורה המלאה עבור המושב שנבחר על ידו.
   
  ארוחות:
  נוסע יוכל לרכוש ארוחות בטיסות ישראייר בקוד 6H, בכל שלב לאחר ביצוע ההזמנה ועד 72 שעות לפני מועד הטיסה מתוך התפריט שמופיע ב- MyIsrair ובכפוף למלאי שזמין באותה עת וטיסות שבהן מוצע השירות.המזון יסופק על ידי חברת קייטרינג חיצונית וישראייר לא תהיה אחראית לכל תלונה או טרוניה בקשר לאיכות הארוחה, טעמה וכיוצא באלה. רכיבי הארוחה אינם מחייבים ויכולים להשתנות בהתאם לעונה ולמלאי הזמין.
  בנוסף, ככל שהספק לא יהיה מסוגל לספק את הארוחה שנבחרה במועד הנדרש או כל חלק ממנה, ישראייר שומרת לעצמה את הזכות להודיע לנוסע על העניין בכל שלב, ובשל כך, יהיה זכאי הנוסע לבחור ארוחה אחרת בסכום ששולם ו/או לקבל החזר כספי בסכום המלא ששילם, ותו לא.
  כל שינוי שיתבצע לאחר הוספת השירות לכרטיס הטיסה, יהיה כפוף לתנאי הביטול בחוק הגנת הצרכן כמפורט להלן.
  במקרה שההזמנה אינה נופלת תחת ההגדרות והתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, יחויב נוסע שיבקש לבטל את השירות בדמי ביטול לפי הפירוט הבא:

   
  •           עד 8 ימים לפני מועד מתן השירות -  דמי ביטול בגובה של 50% מעלות השירות.
  •           פחות מ- 8 ימים לפני מועד מתן השירות -  דמי ביטול בגובה של 100% מעלות השירות.
   
  ביטול עסקת מכר רגיל בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
  מזמין שירותי תיירות (שאינו לקוח עסקי) רשאי לבטל את העסקה שביצע, ובלבד שהביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם, ולפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות (ימים ש"אינם ימי מנוחה" משמעם – ימי עסקים שהינם ימי חול לא כולל שבת וחגים). ביטל המזמין את ההתקשרות כאמור, תשיב החברה למזמין את התמורה ששילם בניכוי דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר העסקה לנוסע או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מבניהם.
  זכות הביטול בעסקת מכר רגיל כאמור, לא תחול לגבי שירותים המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות, שירות הניתן בטיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתן באמצעות חברה אחרת.

  ביטול עסקת מכר מרחוק.
  "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
  "שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.
  בהתאם לסעיף 14 ג(ג) ולסעיף 14 ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ההתקשרות בעסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר, ובמקרה של תושב ותיק/עולה חדש/אדם בעל מוגבלות, שמתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים בסעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, בתוך 4 חודשים מהמועד האמור, ובלבד שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עסקים שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג).
  במקרה של ביטול לפי הוראות אלה, יוחזר לנוסע בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול אצל החברה, אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, זולת, דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה לכל נוסע או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מבניהם, והחברה תבטל את חיוביו הנוספים של הנוסע בשל העסקה (ככל שקיימים). ואולם, במקרים שבהם הביטול נובע מהפרת התחייבות כלשהי על ידי החברה ובהם פגם בעסקה או אי התאמה של השירות, לא יגבו דמי ביטול כלשהם.
  הודעה בדבר ביטול עסקה שעניינה שירותי תיירות, תימסר לחברה, באחת הדרכים הקבועות בסעיף 14(ט) לחוק הגנת הצרכן, היינו: בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, באמצעות האתר או בעל פה.
  ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, יימסר לו אישור על הביטול, הכולל את מספר הודעת ביטול, ובלעדיו לא ייכנס הביטול לתוקף.
  יוער, כי האמור בפרק זה כפוף לנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בחוקים הרלוונטיים לעסקה והתקנות על פיהם, שיהיו בתוקף במועד ההתקשרות או הביטול.